Skip to main content
ICP TPID JOINT MEETING

Papers Proceedings »

MANDİBULAR DEFEKTLİ HASTANIN PROTETİK REHABİLİTASYONU: OLGU SUNUMU

MANDİBULAR DEFEKTLİ HASTANIN PROTETİK REHABİLİTASYONU: OLGU SUNUMU Amaç

Bu raporda mandibulanın sol yarısında marjinal rezeksiyon sonrası oluşan defektin protetik tedavisi sunulmuştur.

Olgu Sunumu

51 yaşında kadın hasta mandibular posterior bölgede yapılan operasyondan 3 sene sonra estetik ve fonksiyonel zorluklar nedeniyle için Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı’na başvurdu. Ağız içi ve radyografik muayene sonucunda 31,32,33,34,35,36,37,46 numaraları dişlerin eksikliğinin yanısıra marjinal rejeksiyon yapılan bölgede alveolar kemikte ve gingival dokularda kayıp tespit edilmiştir. Oral hijyenin daha kolay sağlanması, ucuz olması ve sabit protez endikasyonu olmaması gibi sebepler dolayısıyla hareketli protez yapımı planlandı. Hastanın sabit restorasyonları yapıldıktan sonra defektli alanın rehabilitasyonun yapmak amacıyla ilk olarak kişisel kaşık yapımı için irreversibl hidrokolloid ölçü maddesi ölçü alındı. Kişisel ölçü kaşığı ile ikinci ölçü hidrokolloid ölçü maddesi ile alındı ve sert alçı dökülerek asıl model elde edildi. Model üzerinde iskelet planlaması yapılarak metal dökümü yaptırıldı. Mum duvar yapılarak dikey boyut ve kapanış belirlendi. Daha sonra dişli prova yapıldı ve gerekli düzeltmelerden sonra bitirilen protez hastaya teslim edildi. Hastaya protezin kullanımı bakımı ve defekt bölgesinin temizliği ile ilgili bilgiler verildi.

Sonuç

Alt çenede defektler sonucunda mandibulanın etkilenen tarafa doğru deviyasyon yapması çiğneme, yutkunma, konuşma ve estetik gibi işlevler üzerinde ciddi yetersizliklere neden olmakta aynı zamanda hastayı psikososyal yönden olumsuz etkilemektedir. Bu defektlerin rehabilitasyonu için yapılan protezlerde genel protez kurallarının yanı sıra genellikle hastaya özgü uygulamalar ve planlamalar gerekmektedir. Hareketli protezler; oral hijyeni sağlama kolaylığı, alveolar sırt ve kemik defekti varlığında yumuşak doku desteğini sağlanması, maliyetinin düşük olması, tedavi süresinin kısalığı ve takibinin kolay olması gibi avantajlara sahiptir. Çalışmamızda mandibular defektli hastanın protetik rehabilitasyonu sonucunda çiğneme,konuşma,estetik ve fonksiyonel problemleri iyileştirilmiş, hastanın yaşam kalitesi arttırılmıştır.

Anahtar kelimeler: rejeksiyon,defekt,rehabilitasyon,hareketli protez

PROSTHETIC REHABILITATION OF PATIENT WITH MANDIBULAR DEFECT: A CASE REPORT Purpose The prosthetic treatment of the defect formed after marginal resection of the left half of the mandible is presented in this report.

Case Report A 51 year old female patient applied to Hatay Mustafa Kemal University, Faculty of Dentistry, Department of Prosthetic Dentistry for aesthetic and functional difficulties 3 years after the operation in the mandibular posterior region. As a result of intraoral and radiographic examination, in addition to the absence of teeth 31,32,33,34,35,36,37,46, loss of alveolar bone and gingival tissues were detected in the marginal rejection area. Removable prosthesis was planned due to reasons such as easier oral hygiene, cheapness and no indication of fixed prosthesis. After the fixed restorations of the patient were made, in order to rehabilitate the defected area, firstly, lower and upper jaw impressions were obtained with hydrocolloid impression material and hard plaster model was obtained. Framework design was made for the lower jaw. Vertical size and closure were determined by making a wax wall. Acrylic teeth were setted up and try in was done clinically. Afterwards, the gear was rehearsed and the finished prosthesis was delivered to the patient after the necessary corrections. The patient was given information about the use of the prosthesis, care and cleaning of the defect area.

Conclusion Deviation of the mandible towards the affected side as a result of defects in the lower jaw causes serious deficiencies in functions such as chewing, swallowing, speech and aesthetics, and also negatively affects the patient in psychosocial terms. In the prosthesis made for the rehabilitation of these defects, in addition to the general prosthesis rules, patient-specific applications and planning are usually required. removable prostheses; It has advantages such as ease of providing oral hygiene, providing soft tissue support in the presence of alveolar ridge and bone defect, low cost, short treatment period and easy follow-up. In our study, as a result of prosthetic rehabilitation of the patient with mandibular defect, chewing, speech, aesthetic and functional problems were improved and the patient's quality of life was increased.

Keywords: rejection, defect, rehabilitation, removable prosthesis

MERVE AYDOĞAN
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
Turkey

 


Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2021 Zakon Group LLC