Skip to main content
ICP TPID JOINT MEETING

Papers Proceedings »

Anterior Bölgede Renklenmiş Restorasyonların Polikromatik Feldspatik Cad/Cam Seramikler ile Rehabilitasyonu: Vaka Sunumu

Anterior Bölgede Renklenmiş Restorasyonların Polikromatik Feldspatik Cad/Cam Seramikler ile Rehabilitasyonu: Vaka Sunumu Amaç: Tam seramik materyaller estetik açıdan başarılı olduğu için anterior bölge tedavilerinde ilk seçenek olarak önerilmektedir. Günümüzde diş hekimleri ve diş teknisyenleri üstün estetik, yüksek dayanıklılık ve kolay uygulanabilir özelliklere sahip materyallere ihtiyaç duymaktadır. Feldspatik polikromatik CAD/CAM bloklar diş benzeri yapısal özelliklere sahiptir ve farklı renk tabakaları içerirler. Bu özellikleri sayesinde doğal diş dokusunu taklit edebilirler. Bu vaka raporunda; maksiller anterior dişlerinde eski kompozit restorasyonları bulunan hastanın renk değiştirmiş restorasyonlarının polikromatik feldspatik CAD/CAM seramik laminate veneerler ile yenilenmesi anlatılmaktadır. Materyal-Metot: 33 yaşında kadın hasta anterior dişlerindeki renklenmeden şikayetçi olarak kliniğimize başvurmuştur. Hastanın anterior dişlerinde eski kompozit lamineleri mevcuttu. Eski restorasyonları ile renk uyumunu sağlamak için 12 -13 numaralı dişlerindeki restorasyonlar hastanın kısıtlı zamanı ve estetik beklentisi de göz önünde bulundurularak polikromatik CAD/CAM seramik bloklar (VITABLOCS® Feldspathic Vita Zahnfabrik, Bad Sackingen, Almanya) ile hasta başı yöntemle restore edilmiştir. Okluzyon, estetik, marjinal uyum, proksimal konturlar kontrol edildikten sonra transparan adeziv siman ile simante edilmiştir. Sonuç ve Bulgular: Bir yıllık klinik takip sonucunda hastanın restorasyonlarında herhangi bir mekanik ya da estetik komplikasyona rastlanmadı. Feldspatik polikromatik (VITABLOCS® Feldspathic Vita Zahnfabrik, Bad Sackingen, Almanya) restorasyonlar yüksek estetik beklentisi olan hastalarda tercih edilmektedir. Bu vaka sunumu ile renklenmiş maksiller ön dişler için alternatif bir restorasyon türü gösterilmiştir.

Rehabilitation of anterior discolored restorations with polychromatic feldspathic Cad/Cam Ceramics: Case Report Purpose: All-ceramic materials are recommended as the first choice in anterior region treatments because they are aesthetically successful. Today, dentists and dental technicians need materials with superior aesthetics, high durability and easy application. Felspathic polychromatic CAD/CAM blocks have tooth-like structural properties, containing different color layers. Due to these features, they can imitate the natural tooth. In this case report, the replacement of discolored restorations of a patient with old composite restorations in maxillary anterior teeth with polychromatic feldspathic CAD/CAM ceramic laminates is described. Material-Method: A 33-year-old female patient applied to our clinic complaining of discoloration in her anterior teeth. The patient had old composite laminates in her anterior teeth. To ensure a harmonious color match with the old restorations, the restorations on teeth 12-13 were restored with polychromatic CAD/CAM ceramic blocks (VITABLOCS® Feldspathic Vita Zahnfabrik, Bad Sackingen, Germany) using the chair side method, considering the limited time and aesthetic expectation of the patient. After checking the occlusion, aesthetics, marginal fit and proximal contours, laminate veneers were cemented with transparent adhesive cement. Conclusion and Results: As a result of one-year clinical follow-up, no mechanical or aesthetic complications were found in the patient's restorations. Felspathic polychromatic (VITABLOCS® Feldspathic Vita Zahnfabrik, Bad Sackingen, Germany) restorations are preferred in patients with high aesthetic expectations. This case report demonstrates an alternative type of restoration for discolored maxillary anterior teeth.

Berk Yüzbaşıoğlu
Sağllık Bilimleri Üniversitesi Hamidiye Diş Hekimliği Fakültesi
Turkey

Bedirhan Dökülmez
Sağllık Bilimleri Üniversitesi Hamidiye Diş Hekimliği Fakültesi
Turkey

Elifnur Güzelce
Sağllık Bilimleri Üniversitesi Hamidiye Diş Hekimliği Fakültesi
Turkey

 


Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2021 Zakon Group LLC