Skip to main content
ICP TPID JOINT MEETING

Papers Proceedings »

Dezenfektan Solüsyonların Akrilik Rezinlerinin Renk Değişimine Etkisi

Amaç: Tam ve hareketli bölümlü protezler dişsiz hastaların tedavisinde uzun yıllardan beri kullanılmaktadır. Protezleri dezenfekte etmek amacıyla kullanılan solüsyonlar akrilik rezinlerin yüzey yapısını bozabilmektedir. Bu çalışmanın amacı, farklı protez dezenfeksiyon solüsyonları ile muamele edilen akrilik rezinlerin renk değişimlerinin in vitro koşullarda incelenerek karşılaştırılmasıdır. Materyal ve metod: 30 adet ısıyla polimerize olan akrilik rezin ve 30 adet otopolimerizan akrilik rezin örnek ISO 1567 standardına uygun olarak 65 mm x 10 mm x 3 mm boyutlarında hazırlandı. Örnekler rutin yöntemler ile cilalandı. Örneklerin başlangıç L*, a*, b* değerleri her ölçümden önce cihaz kalibre edilerek gri fon üzerinde spektrofotometre ile ölçüldü. Ölçümler sırasında cihazın fiber optik ucu örneklere dik yerleştirildi ve her bir örnek için üç defa ölçüm yapılarak elde edilen değerlerin ortalaması alındı. Dezenfektan solüsyonlarda (corega tablet içeren su, klorheksidin glukonatlı su ve 1:5 oranında seyreltilmiş sodium hipoklorit) 15 dakika, 30 dakika, 45 dakika, 60 dakika, 2 saat, 4 saat, 8 saat, 16 saat, 24 saat, 46 saat ve 72 saat bekletilen örneklerin rengi su ile durulanıp, kurutulduktan sonra tekrar ölçüldü ve ΔE*değerleri hesaplandı. Bulgular: Veriler, faktöriyel varyans analizi (ANOVA), Tukey HSD ve t testi kullanılarak istatistiksel olarak değerlendirildi. Bekletilen solüsyonun (p<0.001), bekletme süresinin (p<0.001) ve akrilik rezin türünün (p<0.05) anlamlı olduğu istatistiksel olarak saptandı. Tartışma: Hastaların protezlerini uzun süre aynı memnuniyette kullanabilmeleri için akrilik rezinlerin renk stabilitesi göstermesi son derece önemlidir.

Cansu Ayser Demir
tpid
Turkey

 


Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2021 Zakon Group LLC