Skip to main content
ICP TPID JOINT MEETING

Papers Proceedings »

Influence of Operator Experience and Scanner Type on Scanning Time of Intraoral Scanners

Amaç: Bu in vitro çalışmanın amacı, kullanıcı tecrübesinin ve tarayıcı tipinin tarama süresi üzerindeki etkisini değerlendirmektir.

Materyal Metod: Alt çene dişsiz bir alçı modele 7 adet implantın yerleştirildiği bir ana model oluşturuldu. Farklı tecrübe seviyesinde olan iki kullanıcı, 4 farklı ağıziçi tarayıcı (Aadva IOS, GC Avrupa; CS3600, Carestream; Emerald S, Planmeca, TRIOS 3; 3Shape) kullanarak ana modeli 10 kez tarayıdı ve10 adet STL dosyası elde edildi (n= 80). Tarama prosedürü sırasında geçen süre kaydedildi. Ortalama ve standart sapma değerleri hesaplandı. Tarama süresini değerlendirmek için 2 yönlü ANOVA ve ardından Tamhane’sT2 testi kullanıldı.

Bulgular: Ağız içi tarayıcılar ve tarama süresi arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulundu (p=0,000). En kısa tarama süresi tecrübeli bir hekim tarafından CS3600 (124,5 sn) ve Trios 3 (128,7 sn) ile yapılan taramalarda gözlenirken, en uzun tarama süresi Aadva (355,7sn) ile tecrübesiz bir dişhekimi tarafından yapılan taramalarda gözlendi. Her bir tarayıcı için kullanıcı tecrübesi açısından istatistiksel olarak anlamlı fark tespit edildi.

Sonuç: Ağız içi tarayıcıların tarama süresi; kullanıcı tecrübesi ve tarayıcı tipinden etkilenmektedir.

Hüseyin Sultan
İstanbul Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi
Turkey

Dilara Şeyma Alpkılıç
İstanbul Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi
Turkey

 


Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2021 Zakon Group LLC